Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.grandprix-wielkopolski.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2010r. Data ostatniej dużej aktualizacji:  25.02.2022r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • zdjęcia umieszczone na stronie nie posiadają właściwych opisów / atrybutów w formie tekstowej. Osoby redagujące stronę w przyszłości będą prawidłowo opisywać zdjęcia,
  • nie wszystkie pliki umieszczone na stronie do czasu wykonania niniejszej deklaracji są przystosowane do odczytu przez czytniki dla osób niedowidzących lub są skanami dokumentów. Pliki umieszczane w przyszłości będą już posiadać odpowiednie formatowanie,
  • górne menu poziome ma za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego). Wraz z uruchomieniem nowej szaty graficznej strony element ten zostanie skorygowany,
  • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna w przeglądarce,
  • wybrany aktywny element na stronie nie jest wyróżniony. Poprawienie sytuacji nastąpi wraz z uruchomieniem nowej szaty graficznej strony. Wraz z uruchomieniem nowej szaty graficznej strony element ten zostanie skorygowany.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.12.21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.12.21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Biura SZS „WIELKOPOLSKA”. Osobą kontaktową jest Monika Szyińska,
email: szswielkopolska.monika@wp.pl, tel. 504 187 505.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku siedziby Biura Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”:

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”

ul. Starołęcka 36

61-361 Poznań

Dostępność parkingu

Za budynkiem znajduje się duży parking, który umożliwia swobodne zaparkowanie osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się Biurem SZS „WIELKOPOLSKA”. Z chodnika do budynku prowadzi utwardzona droga z boku budynku.

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest z tyłu budynku od strony parkingu. Wejście do budynku znajduje się na jednostopniowym podwyższeniu bez możliwości wjazdu wózkiem. Budynek nie posiada platformy ani podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku otwierane są poprze pociągnięcie za uchwyt na zewnątrz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.30.

Żadne wejście nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu.

Drzwi wejściowe do Biura SZS „WIELKOPOLSKA” otwierane są poprze użycie klamki za zewnątrz.

Dostępność budynku

Budynek jest wielokondygnacyjny. Biuro SZS „WIELKOPOLSKA” znajduje się na II piętrze budynku. Na każde z pięter w budynku prowadzą schody bez możliwości wjazdu wózkiem. W budynku nie ma windy ani innych urządzeń służących do transportu osoby na wózku na piętro budynku. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie są podawane komunikaty głosowe.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób na wózkach inwalidzkich

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Biurem SZS „WIELKOPOLSKA”.

Accessibility Toolbar