Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/users/powiatpoznan/public_html/powiat/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Regulamin ogólny

aktualizacja 01.09.2018r.

REGULAMIN OGÓLNY
XX POWIATOWYCH IGRZYSK
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2018/2019

 I.  Cele i zadania

 1. Zawody szkolne stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowi kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego.
 3. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz w imprezach sportowych.
 4. Umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej czynnego uczestnictwa w różnej formie usportowienia.
 5. Umożliwienie młodzieży zainteresowanej sportem i uczestniczącej w różnych formach szkolenia sportowego udziału w zawodach międzyszkolnych.
 6. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa sportowego najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w powiecie poznańskim.
 7. Promocja zdrowego stylu życia.

 

II.  Organizatorzy

Powiat

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego – SZS „WIELKOPOLSKA”, zwany dalej głównym organizatorem w porozumieniu z koordynatorami gminnymi.

III.  Program

1.   Zgodnie z kalendarzem:

XX POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ dzielą się na:

XX IGRZYSKA DZIECI – dla szkół podstawowych rocznik 2006 i młodsi

XX IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – dla młodzieży  w rocznikach 2003-2005

XX LICEALIADĘ –dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w rocznikach 1999 i mł

 

 

IV.  Uczestnictwo

 1. Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez SZS PP jest dobrowolny. Uznając jednak rolę sportu w kształtowaniu sprawności fizycznej i zdrowia młodzieży, zachęcamy wszystkie szkoły do udziału w rozgrywkach sportowych.
 2. Uczestnikami zawodów organizowanych w ramach PIMS są:

XX IGRZYSKA DZIECI – dla szkół podstawowych rocznik 2006 i młodsi

XX IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – dla młodzieży  w rocznikach 2003-2005

XX LICEALIADĘ –dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w rocznikach 1999 i mł

.

 1. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.IX.2013 – Dz. U 2013 poz. 1248.   interpretacja  na www.szs.pl – w dziale komunikaty/.
 2. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji z innych szkół ). Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2018/2019.
 3. Uczestnicy zawodów na wszystkich szczeblach ich rozgrywania muszą posiadać ważną legitymację szkolną (aktualna pieczątka oraz podpis właściciela). Opiekun zespołu, przed rozpoczęciem zawodów, przedkłada organizatorowi lub sędziemu głównemu legitymacje oraz listę zawodników (zgodnie z aktualnym wzorem zgłoszeniowym SRS) – zawierającą rok urodzenia ucznia, podpis dyrektora, uczniów i opiekuna.  

W przypadku legitymacji wystawionych po 1 października na finałach rejonowych i wojewódzkich należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie rozpoczęcia nauki.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora próby oszustwa (np. podrabiania legitymacji, podstawiania innych zawodników, udział zawodnika nieuprawnionego itp.) drużyna lub zawodnik zostają zdyskwalifikowani a organizator zawodów ma obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji biuro głównego organizatora oraz umieszczenie adnotacji o zdarzeniu w komunikacie końcowym zawodów. O sposobie i długości kary zadecyduje główny organizator.

Główny organizator w określonych warunkach na podstawie pisemnej, uzasadnionej prośby może dopuścić do zawodów uczniów nie spełniających warunków pkt. 4.

Do zawodów Finału Powiatu można dopuścić kolejnego zawodnika lub drużynę zgodnie z regulaminem XX WIMS.

W sytuacji jeżeli drużyna lub zawodnik, którzy wywalczyli awans do zawodów wojewódzkich nie mogą uczestniczyć w finale w ich miejsce nie będą dopuszczone drużyny lub zawodnicy, którzy uplasowali się na dalszych miejscach. Powiat lub Rejon w takich sytuacjach nie będzie reprezentowany na Finałach Wojewódzkich.

Organizator lub sędzia główny mają obowiązek sprawdzić legitymacje i przyjąć do dokumentacji zawodów imienne listy zawodników (zgłoszenie SRS). Listy   opieczętowane i podpisane przez dyrektora szkoły, opiekuna oraz zawodników wg aktualnego wzoru. Listy uczestników są jednym z warunków rozliczenia finansowego imprezy przez organizatora oraz warunkiem ubiegania się o odszkodowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego (Polisa PZU ).

Bezpośredni organizator zapewnia obsługę medyczną podczas zawodów

Zasady uczestnictwa młodzieży w poszczególnych zawodach określają regulaminy tych zawodów opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy polskich związków sportowych, oraz regulamin ogólny XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie XX WIMS.

Szczegóły  poszczególnych zawodów określi komunikat organizacyjny pokazany na stronach internetowych głównego organizatora.

 

V.  Sposób przeprowadzenia zawodów wojewódzkich XX WIMS

 1. Zawody sportowe organizowane w ramach XX WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ odbywają się na pięciu etapach: szkolnym, miejsko/gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.
 2. Finał wojewódzki z reguły poprzedzony jest etapem eliminacji rejonowych.
 3. W oparciu o program XX WIMS szkoły, miasta i gminy oraz powiaty opracowują własny kalendarz imprez i zawodów sportowych.
 4. W oparciu o program XX WIMS, zapewniając spójność i jednolitość systemu sportu szkolnego w województwie wielkopolskim, organizatorzy zawodów na poszczególnych etapach mogą stosować własne rozwiązania programowe i organizacyjne.
 5. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk przyjętymi przez Prezydium Zarządu SZS „WIELKOPOLSKA” i przepisami związków sportowych. Przyjęte regulaminy są ważne do końca całego systemu rozgrywek w danym roku szkolnym.
 6. Młodzież szkolna może uczestniczyć w zawodach wyższego szczebla, jeżeli brała udział w zawodach sportowych niższego szczebla, chyba że regulamin zawodów dopuszcza inne rozwiązanie (np. awans z zawodów powiatowych do finału wojewódzkiego szachy, biegi przełajowe, biegi na orientację, warcaby, pływanie). 

VI.  Sposób przeprowadzenia zawodów powiatowych

 1. Zawody sportowe organizowane w ramach XX IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO odbywają się na trzech etapach: szkolnym, miejsko/gminnym i powiatowym.
 2.  Finał powiatowy z reguły jest etapem eliminacji rejonowych.
 3. W oparciu o program XX IMSPP szkoły, miasta i gminy opracowują własny kalendarz imprez i zawodów sportowych.
 4. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk przyjętymi przez Zarząd SZS XX WIMS. Przyjęte regulaminy są ważne do końca całego systemu rozgrywek w danym roku szkolnym.
 5. Młodzież szkolna może uczestniczyć w zawodach wyższego szczebla, jeżeli brała udział w zawodach sportowych niższego szczebla, chyba że regulamin zawodów dopuszcza inne rozwiązanie (np. rywalizacja w ramach Licealiady dla Szkół ponadgimnazjalnych).
 6. Potencjalni organizatorzy aby zorganizować finał powiatu muszą przesłać do biura organizatora pisemną ofertę. Oferta powinna zawierać: termin (jeżeli nie jest określony wcześniej) i miejsce zawodów, warunki ogólne obiektu (np. wymiary hali, szatnie, stołówka itp.), dodatkowe atrakcje dla uczestników itp. W ofercie musi być podany kontakt na osobę bezpośrednio odpowiedzialną zaorganizację zawodów.  Ostateczny wybór miejsca Biuro dokona łącznie z organizatorem danej kategorii oraz z koordynatorem.

 

VII.  Sprawy organizacyjne

1.   Gospodarz – organizator bezpośredni zawodów odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, niezbędną obsługę techniczną, radiofonizację, obsługę medyczną, obsadę sędziowską, itp.). W pracach organizacyjnych należy zwrócić dużą uwagę na warunki bezpieczeństwa.

2.   Zainteresowane szkoły zobowiązane są do sprawdzenia informacji, zgodności terminu i miejsca na 3 dni przed planowanymi zawodami na stronach internetowych. W przypadku gier zespołowych szkoły muszą powiadomić bezpośredniego organizatora o uczestnictwie w zawodach zgodnie z komunikatem organizacyjnym.

O sposobie powiadamiania szkół decyduje bezpośredni organizator poszczególnych szczebli zawodów.

3.   Obowiązuje wykluczenie z zawodów w przypadku nie dopełnienia terminowego zgłoszenia do finałów. Ostateczny termin weryfikacji będzie określony w komunikacie organizacyjnym.

4.   Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z komunikatem organizacyjnym. Zmiany terminu może dokonać wyłącznie organizator odpowiedniego szczebla zawodów w porozumieniu z koordynatorem i biurem zawodów. Po zatwierdzeniu decyzji nie ma od niej odwołania.

5.   W przypadku nie zawiadomienia rywala w wyznaczonym czasie o miejscu zawodów zostanie przyznany walkower dla zespołu gości. W przypadku finałów powiatowych obowiązuje zasada potwierdzenia udziału w zawodach bezpośrednio do Biura lub organizatora zawodów. W przypadku braku udziału w finałach (potwierdzony wcześniej udział), drużyna zostanie zdyskwalifikowana w systemie współzawodnictwa oraz traci prawo startu w następnym roku szkolnym w tej dyscyplinie, a dodatkowo szkoła może zostać obciążona kosztami poniesionymi przez organizatora.

6.   Osobami odpowiedzialnymi za młodzież podczas zawodów, a tym samym trenerami, opiekunami są tylko nauczyciele wpisani na listę zgłoszeniową. Tylko oni mogą przebywać na ławce rezerwowej. Wszystkie inne osoby mają zakaz przebywania na ławce.

8.   Dokładne terminy i miejsca każdego finału powiatu określone zostaną w Komunikatach Organizacyjnych pokazanych na stronie internetowej http://powiatpoznan.bho.pl

9. Zwycięzca finału powiatu otrzymuje możliwość startu w finale rejonu Poznań Teren Zachód. Natomiast  szkoła z drugiego miejsca zawodów powiatowych otrzymuje możliwość startu w finale rejonu Poznań Teren Wschód – podział dotyczy tylko gier zespołowych. 

W  szkołach Ponadgimnazjalnych w grach zespołowych awansuje jeden zespół i przechodzi on do finału rejon Poznań Teren Zachód.

10. Awans do finału rejonu zainteresowana szkoła sprawdza na stronie SZS „WIELKOPOLSKA”, w zakładce SZS PP. Biuro nie będzie wysyłać żadnych powiadomień ani drogą mailową, ani telefonicznie.

 

VIII.  Sędziowanie

 1. Wszystkie zawody sportowe organizowane w szkołach powinny być prowadzone przez młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych, oraz nauczycieli posiadających stosowne uprawnienia.
 2. Funkcję sędziów głównych w zawodach międzyszkolnych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje: sędziowie związków sportowych lub za zgodą większości opiekunów nauczyciele wychowania fizycznego.
 3. Pomocnicze funkcje sędziowskie należy powierzyć młodzieżowym sędziom sportowym.
 4. Gospodarz na 10 dni przed zaplanowanym terminem zawodów (dotyczy finałów powiatowych) powinien wystąpić do Wielkopolskich Związków Sportowych o zapewnienie sędziego głównego. Jeżeli pomimo starań gospodarza, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego głównego z kwalifikacjami, zawody na zmianę prowadzą opiekunowie zespołów.
 5. Prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywania ewentualnych zmian w zasadach rozgrywek przysługuje jedynie organizatorowi głównemu.

 

IX.  Protesty i odwołania

 1. Protesty i odwołania podczas zawodów lekkoatletycznych mogą być składane pisemnie wyłącznie w trakcie trwania zawodów na ręce sędziego głównego.
 2. W zespołowych grach sportowych protest może dotyczyć wyłącznie przypadku, gdy gospodarz meczu nie spełnił określonych w regulaminie warunków formalno – organizacyjnych (np. nie zawiadomił o terminie  i miejscu zawodów, nie zapewnił sali i opieki medycznej).
 3. Protesty dotyczące zaliczania punktów do współzawodnictwa z powodu niedotrzymania warunków regulaminowych przez uczestników nie będą rozpatrywane.
 4. Komisja odwoławcza nie będzie rozpatrywała protestów w sprawie tzw. „nieobiektywnego” sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmienione.
 5. Złożony przez szkołę protest rozpatruje komisja odwoławcza odpowiedniego szczebla rozgrywek.

Skład osobowy Powiatowej Komisji Odwoławczej:

– organizator sportu szkół podstawowych

– organizator sportu gimnazjów

– koordynator

 1. Każdorazowo przy proteście powinna być złożona kaucja w wysokości 300 zł, która przepada przy negatywnym rozpatrzeniu protestów.

 

X.  Finansowanie

 1. W ramach Igrzysk i Gimnazjady wszystkie wydatki związane z organizacją zawodów szkolnych, miejsko – gminnych i powiatowych oraz przejazdami na zawody rejonowe i wojewódzkie pokrywają szkoły oraz samorządy gmin i miast.
 2. W ramach Licealiady współfinansowanie kosztów przejazdu na finały powiatowe, rejonowe i finały wojewódzkie do pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na transport.

Zasady przyznawania dofinansowania:

 1. Do połowy września 2018 szkoły zgłaszają zapotrzebowanie na transport (wg kalendarza do końca roku 2017), uwzględniając w pierwszej kolejności zawody powiatowe.
 2. Do 1 października 2018r. koordynator poinformuje zainteresowanych o przyznanej kwocie.
 3. Szkoła ma do rozdysponowania przyznaną kwotę na dojazdy. Rozlicza się przysyłając rachunek wystawiony na SZS „WIELKOPOLSKA” – do 3 zawodników na podstawie biletów, grupowe dotyczy wyjazdu busem lub autobusem, zbierając dzieci z jednego rejonu.

XI.  Nagrody

 1. Za zwycięstwo w finale powiatu zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Powiatu na rok szkolny 2018/2019, za I miejsce puchar, a za miejsca I – III medale i dyplomy. W poszczególnych zawodach może być odstępstwo określone w komunikacie organizacyjnym zawodów.
 2. Gospodarz finałów powiatowych dokonuje wszelkich starań celem zabezpieczenia trofeów na kolejne miejsca nagród rzeczowych.

XII.  Współzawodnictwo sportowe

W roku szkolnym 2018/2019  prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe.

Celem współzawodnictwa jest:

–        zachęcenie szkół do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych o mistrzostwo gmin, miast, powiatów i województwa,

–        motywacja Samorządów gmin, miast i powiatów do tworzenia warunków społecznych i ekonomicznych sprzyjających realizacji przez szkoły zadań sportowych.

W ramach współzawodnictwa na szczeblu powiatowym prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:

– w kategorii szkół podstawowych,

– w kategorii gimnazjów,

– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Do klasyfikacji ogólnej szkół zaliczone zostaną punkty zdobyte w zawodach powiatowych.

Punkty zdobywa się według następującego klucza:

Dla ID i IMS  :

1 m – 50 pkt,   2 m – 45 pkt,   3 m – 41 pkt,   4 m – 38 pkt, 5 m – 36 pkt,

6 m – 35 pkt,   7 m – 34 pkt,   8 m – 33 pkt,   9 m – 32 pkt,

10 m – 31 pkt i dalsze o 1 pkt mniej

 

Dla Szkół Ponadgimnazjalnych:

1 m – 10 pkt,   2 m – 8 pkt,    3m – 6 pkt,     4 m – 5 pkt   i dalsze o 1 pkt mniej

Minimalna ilość punktów zdobytych we współzawodnictwie to 1.

W przypadku zajęcia przez szkoły takich samych miejsc punkty będą odpowiednio dzielone.

Punkty zdobyte w zawodach LA będą liczone oddzielnie dla  dziewcząt i chłopców.

 

Zsumowanie wszystkich punktów dla szkoły, pozwoli ustawić kolejność miejsca w rywalizacji i przydzielić punkty wg klucza znajdującego się powyżej.

W szachach i warcabach liczona będzie łącznie dla dziewcząt i chłopców. Punktacja umieszczona będzie na str. http://powiatpoznan.bho.pl zakładka współzawodnictwo.

W powiecie poznańskim nie organizujemy Biegów na Orientację i również nie liczymy ich do współzawodnictwa powiatu.

Po zakończeniu rywalizacji sportowej, dla każdej szkoły zostanie zsumowane 10 najlepszych wyników.

Szkoła, która uzyska najwięcej punktów, zdobędzie tytuł:

NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY w POWIECIE POZNAŃSKIM w roku szkolnym 2018/2019”. W  grupie ID i IMS za miejsca I-VI i w SPG miejsca I-III szkoła otrzyma  DYPLOM  i  PUCHAR. Uroczyste podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 połączone z wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2019r.

Szkoły zdobywają również punkty dla gmin.

XIII.  Sprawozdawczość

Po zakończeniu imprezy organizator wysyła sprawozdanie merytoryczne e-mailem w ciągu 24 godzin, a następnie najpóźniej w ciągu 4 dni wysyła komplet czytelnie wypełnionych dokumentów z zawodów do organizatorów powiatowych poszczególnej kategorii szkół, a ten do koordynatora głównego organizatora.

Przesłane do koordynatora komunikaty końcowe ukazywać się będą na stronach internetowych http://powiatpoznan.bho.pl

Za wszystkie imprezy odbywające się w powiecie odpowiada koordynator sportu.

 

XIV.  Ubezpieczenie

Uczestnicy XX IMSPP od etapu powiatowego są ubezpieczeni od NNW na kwotę 10.000,00 zł. Ubezpieczyciel: PZU S.A.

XV.  Sprawy różne

Mistrzowskie szkoły mają prawo reprezentować powiat, województwo w ewentualnych zawodach centralnych. Zawody (centralne) ogólnopolskie mają rangę turniejów. Organizatorzy finałów ogólnopolskich określają regulaminy turnieju.

Ostateczna interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora.

Szczegóły i aktualne zmiany oraz wszelkie informacje o zadaniach realizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” znajdują się na stronie internetowej www.szswielkopolska.pl

W przypadku awansu prosimy o zapoznanie się z komunikatami i regulaminem XX WIMS.